REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GumoweMaty.pl

§ 1. Informacje Ogólne

1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego (dalej zwanego Sklepem), znajdującego się pod adresem www.GumoweMaty.pl (dalej zwanego Regulaminem), określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów (dalej zwanych Towarami) w szczególności:

a. gumowych mat

3. Sprzedaż Towarów, o których mowa w ust. 2 prowadzona jest na terenie Polski. Sklep może prowadzić sprzedaż wysyłkową także na teren innych państw.

4. Operatorem Sklepu (dalej zwanym Sprzedawcą) jest:

POWER Rubber Robert Piotrowski
Moszna-Parcela 55A
05-840 Brwinów
NIP PL5342331435
REGON 20365271408

5. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy przez:

a. Formularz zamieszczony pod adresem: Kontakt
b. Pocztę elektroniczną ; power@powerrubber.com
c. Telefon, pod numerem: +48505160303 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.

§ 2. Towary

1. Klienci przed zakupem Towarów powinni wziąć pod uwagę ich cechy określone w opisach. Ze względu na zastosowanie Towaru istotne jest zapoznanie się z wymogami zapewniającymi jego bezpieczne używanie.

2. Zakupiony Towar może odbiegać wyglądem (np. kolor Towaru, proporcje Towaru) od zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu. Różnice będące wynikiem ustawień sprzętu komputerowego, nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.

§ 3. Korzystanie ze Sklepu

1. Klienci zamierzający dokonać zakupów w Sklepie zobowiązani są do:

a. Rejestracji konta użytkownika, według procedury przewidzianej pod adresem: Rejestracja
b. Zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji;

2. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Do poprawnego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta: dostępu do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0 z zainstalowaną wtyczką (pluginem) Adobe Flash oraz czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 4. Ochrona praw autorskich

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się na stronie Sklepu, przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83).

2. Ochroną objęte są także treści nie będące przedmiotem prawa autorskiego (np. zdjęcia Towarów), których użycie bez zgody Sprzedawcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

§ 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży


1. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie, w szczególności opisy Towarów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 poniżej. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie.

3. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

4. Po złożeniu zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomość e-mail informującą o fakcie rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia.

5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o rozpoczęciu procesu realizacji zamówienia.

6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta sklepu GumoweMaty.pl pod numerem telefonu +48505160303 , jednak nie później niż do godz 15:00 ( czasu polskiego ) w dniu otrzymania wiadomości e-mail informującej, że zamówienie jest gotowe do wysłania.

§ 6. Zmiany zamówienia


1. Informacja o dostępności Towaru zamieszczona na stronie Sklepu jest każdorazowo weryfikowana przez Sprzedawcę po rozpoczęciu procesu realizacji zamówienia.

2. W przypadku, gdy Towar oznaczony w Sklepie jako dostępny nie będzie znajdował się w magazynie Sprzedawcy w ilości zamówionej przez Kupującego (będzie „niedostępny”), Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w drodze elektronicznej lub telefonicznej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, wraz ze wskazaniem, że:
a) Sprzedawca odstąpił do umowy z powodu braku zamówionego Towaru na magazynie i braku możliwości wskazania terminu, w którym będzie możliwe sprowadzenie wskazanego Towaru przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 lub
b) że zamówienie z uwagi na czasową niedostępność Towaru może być zrealizowane w innym terminie, ze wskazaniem tego terminu. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z realizacji zamówienia, zgodnie z § 5 ust. 6.

3. W przypadku określonym w ust. 2 Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania wobec Klienta poprzez dostarczenie Towaru zastępczego, o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, co Towar zamówiony, bez zmiany istotnych cech Towaru. W takim wypadku Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną (e-mail) o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

§ 7. Cena Towaru i warunki płatności

1. Ceny Towarów ustalane są w złotych polskich i są cenami brutto. Kupujący może dokonać zapłaty w walucie obcej po kursie wskazanym przez Sprzedającego. Sklep pozwala Klientowi na zmianę wyświetlanej waluty, zgodnie z ustalonym przez Sprzedawcę przelicznikiem.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny Towaru:
a. przelewem bankowym,
b. przy użyciu dostępnych form płatności elektronicznej

3. Wybór sposobu płatności następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zamówienia.

4. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy wskutek rezygnacji Klienta z realizacji zamówienia, bądź skutecznego odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, zwrot kwot uiszczonych z tytułu Umowy Sprzedaży następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez adresata oświadczenia drugiej strony Umowy Sprzedaży o odstąpieniu bądź rezygnacji z zamówienia.

§ 8. Dostawa Towaru

1. W przypadku złożenia zamówienia na Towar, dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży.

2. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany w zamówieniu lub w przypadku braku wskazania odrębnego adresu w zamówieniu –  na adres wskazany  podczas zakładania konta.

3. Koszty dostawy Towarów ponosi Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu GumoweMaty.pl

4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, Klient jest zobowiązany do udokumentowania zaistniałej niezgodności w sporządzonym w obecności przewoźnika protokole reklamacyjnym oraz przesłania na adres Sprzedawcy jego kopii.

§ 9. Faktura/paragon fiskalny

1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (paragon fiskalny lub faktura VAT – wystawiana na żądanie Kupującego). Dokument ten wystawiany jest w dniu wysłania Towaru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 10. Odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient dokonujący zakupu Towarów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (dalej jako Konsument) może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru Towaru.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Konsumenta również poprzez wypełnienie formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, znajdującego się pod adresem: Formularz

3. W przypadku odstąpienia na podstawie ust. 1 powyżej Konsument jest obowiązany do zwrotu Towaru w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem możliwych zmian wynikających ze zwykłego zarządu Towarem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta koszt przesyłki i opakowania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument.

5. W przypadku przesyłania Towaru przez Konsumenta do Sprzedawcy, zabronione jest naklejanie etykiet, znaczków, itp. na oryginalne opakowanie Towaru. Towar należy zapakować w oryginalne opakowanie a następnie umieścić całość w dodatkowym opakowaniu.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, zwrot kwot uiszczonych z tytułu Umowy Sprzedaży następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7. W wypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży w trybie określonym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca poświadcza na piśmie otrzymanie Towaru zwracanego przez Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie ust. 2 powyżej, potwierdzenie następuje w formie elektronicznej.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży


1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.

3. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży należy składać w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego lub przy użyciu formularza znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: Formularz

4. Następnie towar należy odesłać na adres Sprzedawcy, tj. GLOBTRADE, ul. Jana Długosza 42-44, 51-162 Wrocław.

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej informację o typie reklamowanego Towaru (z podaniem kodu, pod jakim Towar występuje na załączonym do zamówienia potwierdzeniu sprzedaży), wskazanie terminu wykrycia wady, dane Klienta oraz opis wady Towaru.

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres wskazany przez Konsumenta. W przypadku braku podania adresu odpowiedź zostanie przesłana na adres podany podczas  rejestracji lub podczas składania zamówienia. W przypadku złożenia reklamacji drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres wskazany przez Konsumenta. 

§ 12. Gwarancja

1. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z Umową (w przypadku opisanym w § 11), Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją, o ile w opisie Towaru nie wskazano inaczej.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, usterek wywołanych nieprawidłową eksploatacją oraz obsługą, a także podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu.
 

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Sprzedawca informuje, że podanie przez Klienta imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w procesie rejestracji oraz w trakcie korzystania z Sklepu internetowego jest dobrowolne.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, zbierane są w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Sklepu internetowego, a także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, gdy przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz przesyłania informacji handlowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

5. Sprzedawca informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w szczególności w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności w przypadku umieszczenia Sklepu internetowego na zagranicznym serwerze.

6. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://gumowematy.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://gumowematy.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

§ 14. Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach Sklepu internetowego

1. Klienta obowiązuje zakaz zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

2. W razie uzyskania przez Klienta informacji o fakcie zamieszczenia treści, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, powinien on niezwłocznie zgłosić taki fakt Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania zamieszczanych przez Klientów treści oraz ich usuwania jeśli stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące prawo lub powodować uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi jednak uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

4. Zamieszczane przez Klientów treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu, w zakresie, w jakim nie narusza to nabytych praw Klientów.
 
3. W zakresie praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży oraz Regulaminu zastosowane mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Przewiń do góry